Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Reformatorisch jongerenkoor Chenánja, gevestigd te Ede. Versie geldig vanaf 23-11-2016.

1                      Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Reformatorisch jongerenkoor Chenánja en op iedere tussen Reformatorisch jongerenkoor Chenánja en klant tot stand gekomen overeenkomst of bestelling. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de website van Reformatorisch jongerenkoor Chenánja.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Reformatorisch jongerenkoor Chenánja erkend.

1.4 Reformatorisch jongerenkoor Chenánja garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.                      Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Reformatorisch jongerenkoor Chenánja bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Reformatorisch jongerenkoor Chenánja zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Reformatorisch jongerenkoor Chenánja geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.                      Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de website zijn in euro’s.

4.                      Zichttermijn/ herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Koop op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Reformatorisch jongerenkoor Chenánja. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Bij het verbreken van de verzegeling van cd’s kan de klant geen gebruik meer maken van de bedenktijd. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na de schriftelijke melding van terugzending aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Reformatorisch jongerenkoor Chenánja zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Reformatorisch jongerenkoor Chenánja binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nooit gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5.                      Gegevensbeheer

5.1 Reformatorisch jongerenkoor Chenánja houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. De gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de producten.

5.2 Reformatorisch jongerenkoor Chenánja respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.                      Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Reformatorisch jongerenkoor Chenánja) deze gebreken binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Reformatorisch jongerenkoor Chenánja. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van een gebrek, beschadiging ontstaan na constatering van het gebrek, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van het gebrek, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Reformatorisch jongerenkoor Chenánja gegrond worden bevonden, zal Reformatorisch jongerenkoor Chenánja de geleverde zaken naar keuze van de klant kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Reformatorisch jongerenkoor Chenánja bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Reformatorisch jongerenkoor Chenánja voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Reformatorisch jongerenkoor Chenánja in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Reformatorisch jongerenkoor Chenánja en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

7.                      Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Reformatorisch jongerenkoor Chenánja zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Reformatorisch jongerenkoor Chenánja slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Reformatorisch jongerenkoor Chenánja gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Reformatorisch jongerenkoor Chenánja kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8.                      Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Reformatorisch jongerenkoor Chenánja en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Reformatorisch jongerenkoor Chenánja op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Reformatorisch jongerenkoor Chenánja behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9.                      Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, etc. (o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Reformatorisch jongerenkoor Chenánja), gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10.                      Overmacht

10.1 Reformatorisch jongerenkoor Chenánja is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Reformatorisch jongerenkoor Chenánja alsmede van hulppersonen en gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Reformatorisch jongerenkoor Chenánja behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Reformatorisch jongerenkoor Chenánja gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Reformatorisch jongerenkoor Chenánja bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11.                      Aansprakelijkheid

11.1 Reformatorisch jongerenkoor Chenánja is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12.                      Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Reformatorisch jongerenkoor Chenánja aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Reformatorisch jongerenkoor Chenánja zolang de afnemer de vorderingen van Reformatorisch jongerenkoor Chenánja uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Reformatorisch jongerenkoor Chenánja wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Reformatorisch jongerenkoor Chenánja geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nooit als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Reformatorisch jongerenkoor Chenánja of een door Reformatorisch jongerenkoor Chenánja aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Reformatorisch jongerenkoor Chenánja haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Reformatorisch jongerenkoor Chenánja zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.                      Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.